Mittaus

Rakentamisen mittaustyöt

Pal­ve­lem­me am­mat­ti­tais­toi­ses­ti kai­ken­tyyp­pi­sissä ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vissä mit­tauk­sis­sa. Olem­me eri­kois­tu­neet mm. vaa­ti­viin ras­kaam­man vas­tuun mer­kintä- ja asen­nus­mit­tauk­siin ra­ken­nus- ja maa­ra­ken­nus­työmail­la sekä sil­ta­mit­tauk­sis­sa.

  • Maa- ja vesirakentamisen mittaustyöt
  • Siltamittaukset
  • Talonrakentamisen mittaustyöt
  • Betonirakentamisen mittaustyöt
  • Kallio- ja tunnelilouhinnan mittaukset
  • Teollisuusmittaukset

Laadunvalvonta

Tarjoamme rakentamisen aikaista laadunvalvontaa maa-, talo- ja siltarakentamiseen sekä urakoitsijoille että rakennuttajille. Laadunvalvontakokeet toteutetaan joustavasti työmaan aikataulujen mukaisissa puitteissa.

Tarjoamme louhintaan ja paalutukseen liittyviä kiinteistökatselmuksia sekä tärinämittauksia.

Tiiveys/kantavuusmittaukset

Laadukkaasti toteutettu pohjatyö on kestävän rakentamisen perusta.

Tarjoamme kantavuuden- ja tiiveydentarkkailuun luotettavaa ja laadukasta mittauspalvelua urakoitsijoille ja rakennuttajille. Laadunvalvontakokeet toteutetaan joustavasti työmaan aikataulujen mukaisissa puitteissa.

Kosteusmittaukset ja lämpökuvaukset

Nyt myös rakennusten tiiveysmittaukset, lämpökuvaukset sekä päällystettävyyden kosteusmittaukset.

Melumittaukset

Ympäristömelu voi olla peräisin teol­li­suu­den, lii­ken­teen tai va­paa-ajan toi­min­nois­ta. Ympäristöme­lun ar­vioin­tiin voi­daan käyttää me­lu­mit­tauk­sia tai me­lu­mal­lin­nuk­sia. Me­lusel­vi­tys­ten avul­la voi­daan sel­vittää me­luon­gel­mien laa­juut­ta, sekä in­for­moi­da asuk­kai­ta, päättäjiä, vi­ran­omai­sia ja toi­min­nan­har­joit­ta­jia me­lua ai­heut­ta­van toi­min­non me­lu­vai­ku­tuk­sis­ta. Me­lusel­vi­tyk­siä voi­daan käyttää apu­na kau­pun­ki- ja lii­ken­ne­suun­nit­te­lus­sa sekä ar­vioi­da me­lun­tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­den tar­peel­li­suut­ta ja te­hok­kuut­ta. Me­lusel­vi­tyk­siä voi­daan tehdä joko mit­taa­mal­la tai las­ken­nal­li­ses­ti mal­lin­ta­mal­la. To­teu­tam­me ympäristöme­lu­mit­tauk­sia mo­ni­nai­sis­sa koh­teis­sa ki­ven­murs­kaus­toi­min­nas­ta rock-kon­sert­tei­hin. Lisäksi laa­dim­me las­ken­nal­li­siin me­lun­le­viämis­mal­lei­hin pe­rus­tu­via me­lusel­vi­tyk­siä.