Suunnittelu

Arkkitehti- ja rakennussuunnittelu

 • Pääsuunnittelu
 • Rakennuslupapiirustukset
 • Pääpiirustukset ja luonnokset
 • Työpiirustukset
 • Rakennepiirustukset
 • Asemapiirustukset
 • Poikkeuslupahakemukset
 • Korjaussuunnittelu
 • Vanhat piirustukset sähköiseen muotoon
 • Rakennuslupa-asiakirjojen täyttö
 • Neuvonta
 • Jätevesisuunnitelmat
 • Asuntojen sisustussuunnittelu
 • Vastaavan työnjohto
 • Rakennustenvalvonta

Pohjarakennesuunnittelu

Pe­rus­tus­suun­ni­tel­miin teem­me pe­rus­tus­ten rau­doi­tus­ten, le­vey­den ja kor­keu­den mi­toi­tuk­set. Pe­rus­tus­suun­nit­te­luum­me kuu­luu myös lat­tian ja pe­rus­tuk­sen liit­tymäkoh­dan ra­ken­teel­li­nen ja lämpötek­ni­nen suun­nit­te­lu.

Korjausrakennussuunnittelu

Onnistuneen rakennuksen korjaushankkeen edellytyksenä on riittävä rakennuksen kunnon selvittäminen korjausrakennesuunnittelun lähtökohdaksi. Olipa kysymyksessä rakennuksen kosteusvaurio tai rakennuksen tason parantamiseen liittyvä korjaustoimenpide. Korjaustyön onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan koulutettu ja ammattitaitoinen korjaustyönjohtaja. Meiltä saa kaikki korjausrakentamiseen liittyvät palvelut projektin alusta loppuun

 • Kosteusvaurioasiantuntija
 • Rakennusten kuntotutkimukset
 • Korjausrakentamiseen liittyvä suunnittelu
 • Korjausrakentamisen työnjohtopalvelut

Vastaava työnjohtaja -palvelu

Jo­kai­ses­sa lu­van­va­rai­ses­sa ra­ken­nus­työssä tu­lee olla ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sen hyväksymä vas­taa­va työnjoh­ta­ja, joka on pal­kat­ta­va vii­meistään töiden al­kaes­sa. Vas­taa­van työnjoh­ta­jan tu­lee huo­leh­tia, että työmaal­la nou­da­te­taan ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­via säännöksiä ja määräyksiä. Hänen tu­lee myös val­voa eri­tyi­sa­lo­jen työnjoh­ta­jia ja var­mis­taa, että tar­peel­li­set val­von­tail­moi­tuk­set tehdään, kat­sel­muk­set ja tar­kas­tuk­set pi­detään ja että ra­ken­nus­työssä nou­da­te­taan kaik­kia tur­va­toi­mia. Saat meiltä myös vas­taa­van työnjoh­ta­jan eli vas­taa­van mes­ta­rin pal­ve­lut luo­tet­ta­vas­ti, jol­loin voit olla var­ma, että ra­ken­nus­hank­kee­si on­nis­tuu.